الفباى زبان بينالمللى اسپرانتو


Aa(آ)،Bb(ب) ،Cc(تس) ،Ĉĉ(چ)،Dd(د)،Ee(اِ)،Ff(ف)،Gg(گ)،Ĝĝ(ج)، Hh(ح)،Ĥĥ(خ)،Ii(ئى)Jj(ى)،Ĵĵ(ژ)،Kk(ك)،Ll(ل)،Mm(م)،Nn(ن)،Oo(ا)، Pp(پ)،Rr(ر)،Ss(س)،Ŝŝ(ش)،Tt(ت)،Uu(ئو)،Ŭŭ(وْ)،Vv(و)،Zz(ز) هر حرفى در اسپرانتو صداى ويژه خود را دارد.
در اسپرانتو هر چه نوشته ميشود، همان خوانده ميشود و هر چه شنيده ميشود، همان نوشته ميشود.
چهار حرف لاتين W ، Q ، Y، X در اسپرانتو وجود ندارند چون بهآنها نيازى نيست.
در دستور زبان اسپرانتو قواعد هيچگاه استثناء ندارند.
اسپرانتو داراى دستور زبان كاملاً علمى و منطقى ميباشد، اينك با


 

مهمترين دستورهاى زبان اسپرانتو آشنا ميشويم

نشانه اسم : o مانند : helpo كمك help+o= helpo
نشانه صفت : a مانند : helpa كمكى help+a=helpa
نشانه قيد : e مانند : helpe به كمك help+e=helpe
نشانه مصدر : i مانند : helpi كمك كردن help+i=helpi
نشانه جمع : j مانند : helpoj كمك ها كه پس از نشانه اسم يا صفت اضافه ميشود.
نشانه مفعول : n مانند : helpon كمك را كه پس از نشانه اسم يا صفت يا جمع ميآيد.
نشانه معرفه : la مانند : la helpo كمك (معرفه) helpo كمك (نكره)


 

ضميرها

Mi (من) , Vi(تو) , Li (او[مذكر]) , Ŝi (او[مؤنث]) ,Ĝi (آن[شىء ، حيوان]) , Oni (برخى، بعضى) , Ni (ما) ,Vi (شما) , Ili (آنها) چنانچه ضميرها ملكى باشند a به آنها اضافه ميشوند : mia (مال من) , via (مال تو) , lia (مال او[مذكر]) , ŝia (مال او[مؤنث]) , . . .

مصدر و فعلهاى اصلى در زبان اسپرانتو


نشانه مصدر= + i مانند : est + i = esti (بودن)
نشانه فعل زمان گذشته= + is مانند : est + is = estis (بود)
نشانه فعل زمان حال= + as مانند : est + as = estas (هست)
نشانه فعل زمان آينده= + os مانند : est + os = estos (خواهد بود)
نشانه فعل شرطى= + us مانند : est + us = estus (مى بود)
نشانه فعل امرى = + u مانند : est + u = estu (باش)

جدول همبستگى نمادهاى بنيادى اسپرانتو

با استفاده از 5 پيشوند و 9 پسوند، 45 واژه براى تعيين رابطه و حالت ميان كلمه ها و جمله ها بدست ميآيد.
نفى
neni- هيچ
اشاره
ti- آن
پرسش
ki- چه؟ كدام؟
نكره، ابهام
i- ئى
تعميم
ĉi- هر، همه
a
كيفيت،
نوع
nenia
هيچگونه
tia آن گونه kia چگونه؟ ia گونه اى ĉia هرگونه
e
مكان،
جا
nenie
هيچ جا
tie آن جا kie كجا؟ ie جائى ĉie هر جا
o
شيئيت،
چيز
nenio
هيچ چيز
tio آن چيز kio
چه، چه چيز؟
io چيزى ĉio هرچيز
u
شخصيت،
كس
neniu
هيچ كس
tiu آن كس kiu
چه كس؟ كدام
iu كسى ĉiu
هر كس،
همه
al
عليت،
چرائى
nenial
به هيچ علت
tial
آن علت،
زيرا
kial چرا؟ ial به علتى ĉial
به هر علت
am
زمان، گاه
neniam
هيچگاه
tiam
آن گاه
kiam
چه وقت،
چه گاه
iam گاهى ĉiam
هرگاه،
هر وقت
el
ترتيب،
شيوه
neniel
هيچ ترتيب
tiel
به آن ترتيب،
چنان
kiel
چه ترتيب؟
iel
به ترتيبى
ĉiel
هر ترتيب
es
مالكيت،
مال
nenies
مال هيچ كس
ties مال آن kies
مال چه كس؟
ies
مال كسى
ĉies
مال هر كس
om
كميت،
مقدار
neniom
هيچ اندازه
tiom
آن اندازه
kiom
چه اندازه؟
iom
اندازه اى،
مقدارى
ĉiom
هر اندازه

عددها در اسپرانتو


unu (1), du (2), tri (3), kvar (4), kvin (5), ses (6), sep (7), ok (8), naŭ (9), dek (10), cent (100), mil (1000), miliono (1 000 000), miliardo (1 000 000 000)

dek du = 12, dudek unu = 21, mil tricent sepdek naŭ = 1379

unua, dua, tria, . . . = اولين ، دومين ، سومين ، . . . عددهاى وصفى :
unue, due, trie, . . . = اولاً، ثانياً ، ثالثاً ، . . . عددهاى قيدى :

عددهاى چند برابر (ضرب)


duobla, triobla, kvarobla, . . . = دو برابر ، سه برابر ، چهار برابر ، . . .

عددهاى كسر ( تقسيم)


duono, triono, kvarono, . . . = يك دوم ، يك سوم ، يك چهارم ، . . .

عددهاى گروهى (جمعى)


duopo, triopo, kvaropo, . . . = دوتادوتا، سه تا سه تا ، چهار تا چهار تا، . . .

پسوندها


به يارى پسوندها و پيشوندها مفهوم هاى جديدى از واژه ها ساخته ميشود.

پسوند براى جانداران


ul (شخص) juna = جوان junulo = شخص جوان
an (عضو) urbo = شهر urbano = شهرى
ist (شغل) pano = نان panisto = نانوا
in (جنس مؤنث) patro = پدر patrino = مادر
id (زادگى) koko = خروس kokido = جوجه
estro (رئيس) urbo = شهر urbestro = شهردار

پسوند براى غير جانداران


aĵ (شىء) dolĉa = شيرين dolĉo = شيرينيجات
il (وسيله) tranĉi = بريدن tranĉilo = چاقو
ar (جمع) arbo = درخت arbaro = جنگل
er (جزء) mono = پول monero = پول خرد
ej (جا) dormo = خواب dormejo = خوابگاه
uj (ظرف)supo = سوپ supujo = ظرف سوپ
ing (ظرف نگهدارنده، غلاف)kandelo = شمع kandelingo = شمع دان

پسوندهاى ذهنى ، كيفى


ec ( كيفيت)bela = زيباbeleco = زيبايى
ism (سيستم)paco = صلحpacismo = صلح گرايى

پسوندهاى وضعى


ebl (امكان) manĝi = خوردنmanĝebla = قابل خوردن
em (گرايش)timi = ترسيدنtimema = ترسو
ind (شايستگى) ridi = خنديدنridinda = خنده دار(شايسته خنده)
end (ضرورت)pagi = پرداختنpagenda = پرداختنى (حتماً)

پسوندهاى فعلى


ig (كردن)فعل متعدىkoloro = رنگkolorigi = رنگى كردن
iĝ (شدن) فعل لازم vidi = ديدنvidi = ديده شدن پسوندهاى همگانى :
et (كوچك) domo = خانهdometo = كلبه
eg (بزرگ)domego = كاخ
aĉ (زشتى ظاهرى) domo = خانه بدقواره
ad (استمرار)paroli = حرف زدن paroladi = سخنرانى كردن
um پسوندى با مفهوم چند وجهى aero = هوا aerumi = هواخورى كردن

پيشوندها


bo (خويشاوندى) patro = پدر bopatro = پدر شوهر (پدر زن)
eks (سابق) reĝo = شاهeksreĝo = شاه سابق
pra (ديرينه)avo = پدر بزرگpraavo = جد ، نيا
fi (زشتى نهادى)domo =خانه fidomo = خانه بدنام
dis (پخش)doni = دادن disdoni =پراكندن
mal (ضد) bela = زيبا malbela = زشت
mis (اشتباه)kompreni = فهميدنmiskompreni = اشتباه فهميدن
ek (شروع)diri = گفتنekdiri = شروع به گفتن كردن
re (دوباره) veni = آمدنreveni = بازگشتن

مفعول


علامت مفعول در اسپرانتو + n ميباشد. پس هر واژهاى كه به n ختم شود، مفعول است.
Mi trinkas akvon ( akv + o + n) = من آب (را) مينوشم.
Mi amas vin ( vi + n) = من شما را دوست دارم.

تفضيل و سنجش


malpli ... ol = كمتر از . . . pli ... ol = بيش از . . . pli granda ol mi = بزرگتر از من

همسانى


tiel ... kiel ... = همانطور ... مثل ...
tiel salutas kiel vi = همانطور، مثل شما سلام ميكند.

صفت عالى


la plej = ترين la plej granda = بزرگترين la plej malgranda = كوچكترين

حروف ربط


ĉar =چون , kvankam = با اينكه ، هرچند كه , ke =كه , do =پس , se =اگر , kvazŭ = گوئيكه, sed =اما , aŭ = يا , kaj = و , nu = خب , nek = هرگز

قيدهاى ثابت


hieraŭ = ديروز , hodiaŭ = امروز , morgaŭ = فردا , ankaŭ = همچنين , nun = اكنون , nur = فقط , ankoraŭ = هنوز , preskaŭ = نزديك به , apenaŭ = تقريباً , baldaŭ = بزودى , eĉ = حتى , tre = خيلى tro = بيش از اندازه , for = بدور , tuj = فورى , jam = حالا ديگر , almenaŭ = دست كم , us = هم الان

حروف نسبت


al = به سوى , antaŭ = پيش , anstataŭ = به جاى , apud = كنار , malantaŭ = پشت , per = بوسيله , ĉe = نزد , ĉirkaŭ = اطراف , ekster = خارج , de = از , dum = در مدت , ekde = از آن به بعد , el = از توى , en = در توى , ĝis = تا , inter = بين , kontraŭ = در مقابل krom = به جز , kun = با , por = براى , sen = بدون , laŭ = بنا به , malgraŭ = عليرغم , post = بعد , pri = در بارة , pro = به خاطر , sub = زير , sur = روى , super = فوق , tra = از ميان , trans = فراسوى

مكالمات روزمره


saluton! = سلام! , ĝis revido = به اميد ديدار! , bonan tagon! = روز خوش , bonan vesperon! = عصر بخير , bonan nokton! = شب خوش , haltu! = ايست ! , halo! = الو ! , for! = دور ، بدور! , kiel vi fartas? = حال شما چطور است؟ , ĉu = آيا jes = بله , ne = نه , ja = واقعاً , nek ... nek ... = نه ... و نه ... , ju pli ... des pli ... = هر قدر ... همانقدر ... , ĉu ... ĉu ... = يا ... يا ...

پرسش


هنگاميكه ميخواهيم پرسش كنيم از ĉu استفاده ميشود. مانند :
Ĉu vi komprenas Esperanton ? = آيا شما اسپرانتو را ميفهميد؟
در حالت عمومى، معمولاً در پاسخ سلامها و شادباشها از واژه dankon استفاده ميشود.
Dankon! = سپاسگزارم

 

  سبزانديشان
شماره ثبت : 9085
كانون پژوهش و كاربرد زبان بين المللى اسپرانتو
تهران ، صندوق پستى 184-17765
فكس: 8764250

شبكه اينترنت: Sabzandishan@esperanto.org